Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

Art. I.

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 30 octombrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) În vederea încurajării reutilizării ambalajelor returnabile, producătorii şi comercianţii aplică sisteme-depozit de administrare a ambalajelor, potrivit procedurii de implementare, control şi monitorizare a sistemului-depozit, aprobată prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.”

2. La articolul 16 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) individual, prin colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie sau preluate de la generatori sau deţinători de deşeuri, staţii de sortare, colectori autorizaţi, administrate prin intermediul operatorilor economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje;”.

3. La articolul 16, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

(51) Comisia de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje se constituie prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.”

4. La articolul 16, alineatul (12) se abrogă.

5. La articolul 18, alineatul (2) se abrogă.

6. La articolul 26 alineatul (1) litera f), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1. nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (4), art. 16 alin. (6), (7), (9), (11) şi (14);”.

7. La articolul 26, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Licenţa de operare acordată unui operator economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) se anulează de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a făcut constatarea, în cazul în care persoanele împuternicite prevăzute la art. 27 constată pentru al doilea an consecutiv că acesta nu a îndeplinit cel puţin obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sau în cazul în care operatorul economic nu respectă obligaţiile stabilite prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (5).”

8. La articolul 26, alineatul (5) se abrogă.

Art. II.

(1) Procedura de implementare, control şi monitorizare a sistemului-depozit, prevăzută la art. I pct. 1, se aprobă în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţate de urgenţă, prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.

(2) Comisia de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje, prevăzută la art. I pct. 3, se aprobă în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞContrasemnează:
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Cristiana Paşca Palmer
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Vasile Dîncu
Viceprim-ministru,
ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu