HG 856/ 2002 – Hotarare privind evidenta gestiunii deseurilor

Hotararea Nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

 Text in vigoare incepand cu data de 19 martie 2002
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 19 martie 2007:

    – Hotararea Guvernului nr. 210/2007.

 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 18^1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

ART. 1

(1) Agentii economici care genereaza deseuri au obligatia sa tina o evidenta a gestiunii acestora, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deseu.

(2) Datele centralizate anual privind evidenta gestiunii deseurilor se transmit autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la cererea acestora.

ART. 2

(1) Agentii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, transport, depozitare temporara, valorificare si eliminare a deseurilor sunt obligati sa tina evidenta gestiunii deseurilor conform art. 1 alin. (1) numai pentru deseurile generate in cadrul activitatilor proprii.

(2) Evidenta gestiunii deseurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate si eliminate se raporteaza de catre agentii economici autorizati, mentionati la alin. (1), la solicitarea autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului sau a altor autoritati ale administratiei publice centrale si locale care au atributii si raspunderi in domeniul regimului deseurilor, conform prevederilor legale.

ART. 3

(1) Pentru evidenta la nivel national a gestiunii deseurilor autoritatea publica centrala de protectie a mediului organizeaza, impreuna cu autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului si cu alte institutii aflate in coordonare, raportarea statistica anuala in acest domeniu.

(2) Metodologia si sistemul de raportare care stau la baza cercetarilor statistice vor fi actualizate periodic de autoritatea publica centrala de protectie a mediului, in conformitate cu cerintele legale in vigoare.

(3) Datele centralizate anual, referitoare la gestionarea deseurilor, se pastreaza de catre autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului intr-un registru de evidenta o perioada de minimum 3 ani.

ART. 4

(1) Pentru evidenta gestiunii deseurilor se stabileste, in baza prevederilor anexelor nr. IA si IB la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, lista cuprinzand deseurile, prevazuta in anexa nr. 2.

(2) Lista cuprinzand deseurile, prevazuta in anexa nr. 2, include si deseurile periculoase, stabilite in baza prevederilor art. 18^1 alin. (1) si ale anexelor nr. IC, ID si IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.

(3) Deseurile periculoase prevazute in anexa nr. 2 sunt marcate cu un asterisc (*).

ART. 5

(1) Tipurile de deseuri prevazute in anexa nr. 2 sunt definite in mod individual printr-un cod complet format din 6 cifre.

(2) Titlurile si subtitlurile categoriilor de deseuri sunt definite printr-un cod format din doua, respectiv din 4 cifre.

    ART. 5^1

    (1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului transmite anual Comisiei Europene un raport privind luarea unor decizii de amendare a listei comunitare a deseurilor.

    (2) Raportul prevazut la alin. (1) este elaborat pe baza unor documente justificative puse la dispozitie de catre detinatorul deseului, in urma carora autoritatea publica centrala pentru protectia mediului poate lua decizia, in situatii exceptionale, ca deseul specificat incadrat ca periculos nu indeplineste niciuna dintre proprietatile prevazute in anexa nr. IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ca deseul specificat incadrat ca nepericulos indeplineste una sau mai multe dintre proprietatile prevazute in aceeasi anexa.

ART. 6

Pentru incadrarea in anexa nr. 2 a unui deseu in mod individual, agentii economici au obligatia codificarii acestora cu 6 cifre, dupa urmatoarea procedura:

a) se identifica activitatea generatoare de deseuri din cap. 01 – 12 sau 17 – 20;

b) se identifica subcapitolul in care se incadreaza deseul;

c) se identifica, in cadrul subcapitolului, deseul in mod individual, conform codului corespunzator, format din 6 cifre, excluzandu-se codurile terminate cu 99;

d) daca deseul nu este identificat la cap. 01 – 12 sau 17 – 20, se examineaza pentru identificarea deseului cap. 13, 14 si 15;

e) daca deseul nu este identificat nici in cap. 13, 14 si 15, se examineaza cap. 16;

f) daca deseul nu este identificat nici in cap. 16, atunci se examineaza pentru identificare codurile cu terminatia 99 – alte deseuri, corespunzatoare activitatii din care provine deseul.

ART. 7

Deseurile rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din materiale diferite, se incadreaza la codul 15 01, si nu la codul 20 01.

ART. 8

(1) Deseurile clasificate ca periculoase – deseurile marcate cu asterisc (*) – prezinta una sau mai multe dintre proprietatile periculoase din anexa nr. IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.

(2) Deseurile care au proprietatile prevazute la H3 – H8, H10 si H11 din anexa nr. IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, sunt periculoase daca au una sau mai multe dintre urmatoarele caracteristici:

a) temperatura de inflamabilitate </= 55 grade C;

b) una sau mai multe substante clasificate ca foarte toxice, in concentratie totala >/= 0,1%;

c) una sau mai multe substante clasificate ca toxice, in concentratie totala >/= 3%;

d) una sau mai multe substante clasificate ca daunatoare, in concentratie totala >/= 25%;

e) una sau mai multe substante corosive clasificate ca R35, in concentratie totala >/= 1%;

f) una sau mai multe substante corosive clasificate ca R34, in concentratie totala >/= 5%;

g) una sau mai multe substante iritante clasificate ca R41, in concentratie totala >/= 10%;

h) una sau mai multe substante iritante clasificate ca R36, R37 si R38, in concentratie totala >/= 20%;

i) o substanta cunoscuta ca fiind cancerigena din categoria 1 sau 2, in concentratie >/= 0,1%;

j) o substanta cunoscuta ca fiind cancerigena din categoria 3, in concentratie >/= 1%;

k) o substanta toxica pentru reproducere din categoria 1 sau 2, clasificata ca R60 si R61, in concentratie >/= 0,5%;

l) o substanta toxica pentru reproducere din categoria 3, clasificata ca R62 si R63, in concentratie >/= 5%;

m) o substanta mutagena din categoria 1 sau 2, clasificata ca R46, in concentratie >/= 0,1%;

n) o substanta mutagena din categoria 3, clasificata ca R40, in concentratie >/= 1% .

(3) Pentru proprietatile periculoase prevazute la alin. (2) se fac urmatoarele precizari:

a) se utilizeaza pentru proprietatea periculoasa H10 denumirea toxic pentru reproducere, definita in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata si modificata prin Legea nr. 451/2001, pentru a se evidentia mai clar aceasta proprietate periculoasa;

b) substantele sunt clasificate ca periculoase in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;

c) metal greu inseamna orice compus al arsenului, cadmiului, cromului (VI), cuprului, plumbului, mercurului, nichelului, seleniului, staniului, stibiului, taliului si telurului, precum si acestea in forma metalica, in masura in care sunt clasificate ca substante periculoase.

ART. 9

Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 30 milioane lei la 75 milioane lei urmatoarele fapte:

a) absenta evidentei gestiunii deseurilor;

b) inscrierea de date incorecte in evidenta gestiunii deseurilor;

c) neutilizarea codurilor deseurilor prevazute in anexa nr. 2 pentru evidenta gestiunii deseurilor;

d) netransmiterea evidentei gestiunii deseurilor autoritatilor publice centrale si autoritatilor publice teritoriale de protectie a mediului.

ART. 10

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 9 se fac de catre personalul imputernicit din cadrul autoritatii publice centrale de protectie a mediului si din cadrul autoritatilor publice teritoriale de protectie a mediului.

ART. 11

Contraventiilor prevazute la art. 9 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.

ART. 12

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 13

Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 118 din 23 martie 1999.

 

ANEXA 1*)

 

*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

 

EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR

 

Agentul economic …………………………………

Anul ……

Tipul de deseu ……………… cod ………………

(conform codificarii din anexa nr. 2)

Starea fizica ……………………………………

Unitatea de masura ………………

 

CAP. 1

Generarea deseurilor

 

______________________________________________________________________________

|Nr. |    Luna    |                 Cantitatea de deseuri                      |

|    |            |____________________________________________________________|

|    |            | Generate |                    din care:                    |

|    |            |          |_________________________________________________|

|    |            |          | valorificata | eliminata final | ramasa in stoc |

|____|____________|__________|______________|_________________|________________|

|  1 | Ianuarie   |          |              |                 |                |

|____|____________|__________|______________|_________________|________________|

|  2 | Februarie  |          |              |                 |                |

|____|____________|__________|______________|_________________|________________|

|  3 | Martie     |          |              |                 |                |

|____|____________|__________|______________|_________________|________________|

|  4 | Aprilie    |          |              |                 |                |

|____|____________|__________|______________|_________________|________________|

|  5 | Mai        |          |              |                 |                |

|____|____________|__________|______________|_________________|________________|

|  6 | Iunie      |          |              |                 |                |

|____|____________|__________|______________|_________________|________________|

|  7 | Iulie      |          |              |                 |                |

|____|____________|__________|______________|_________________|________________|

|  8 | August     |          |              |                 |                |

|____|____________|__________|______________|_________________|________________|

|  9 | Septembrie |          |              |                 |                |

|____|____________|__________|______________|_________________|________________|

| 10 | Octombrie  |          |              |                 |                |

|____|____________|__________|______________|_________________|________________|

| 11 | Noiembrie  |          |              |                 |                |

|____|____________|__________|______________|_________________|________________|

| 12 | Decembrie  |          |              |                 |                |

|____|____________|__________|______________|_________________|________________|

|    | TOTAL AN   |          |              |                 |                |

|____|____________|__________|______________|_________________|________________|

 

CAP. 2

Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor

 

Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A – Cantitatea

______________________________________________________________________________

|Nr. |  Luna     |Sectia|  Stocare  |      Tratare      |      Transport       |

|crt.|           |      |___________|___________________|______________________|

|    |           |      | A | Tipul | A | Modul | Scopul| Mijlocul |Destinatia |

|    |           |      |   |  *1)  |   |  *2)  |   *3) |    *4)   |    *5)    |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_______|__________|___________|

|    | ianuarie  |      |   |       |   |       |       |          |           |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_______|__________|___________|

|    | februarie |      |   |       |   |       |       |          |           |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_______|__________|___________|

|    | martie    |      |   |       |   |       |       |          |           |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_______|__________|___________|

|    | aprilie   |      |   |       |   |       |       |          |           |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_______|__________|___________|

|    | mai       |      |   |       |   |       |       |          |           |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_______|__________|___________|

|    | iunie     |      |   |       |   |       |       |          |           |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_______|__________|___________|

|    | iulie     |      |   |       |   |       |       |          |           |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_______|__________|___________|

|    | august    |      |   |       |   |       |       |          |           |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_______|__________|___________|

|    | septembrie|      |   |       |   |       |       |          |           |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_______|__________|___________|

|    | octombrie |      |   |       |   |       |       |          |           |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_______|__________|___________|

|    | noiembrie |      |   |       |   |       |       |          |           |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_______|__________|___________|

|    | decembrie |      |   |       |   |       |       |          |           |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_______|__________|___________|

|    |           |TOTAL |   |       |   |       |       |          |           |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_______|__________|___________|

 

NOTA:

*1) Tipul de stocare:

RM – recipient metalic

RP – recipient de plastic

BZ – bazin decantor

CT – container transportabil

CF – container fix

S – saci

PD – platforma de deshidratare

VN – in vrac, neacoperit

VA – in vrac, incinta acoperita

RL – recipient din lemn

A – altele

*2) Modul de tratare:

TM – tratare mecanica

TC – tratare chimica

TMC – tratare mecano-chimica

TB – tratare biochimica

D – deshidratare

TT – tratare termica

A – altele

*3) Scopul tratarii:

V – pentru valorificare

E – in vederea eliminarii

*4) Mijlocul de transport:

AS – autospeciale

AN – auto nespecial

H – transport hidraulic

CF – cale ferata

A – altele

*5) Destinatia:

DO – depozitul de gunoi al orasului/comunei

HP – halda proprie

HC – halda industriala comuna

I – incinerarea in scopul eliminarii

Vr – valorificare prin agenti economici autorizati

P – utilizare materiala sau energetica in propria intreprindere

Ve – valorificare energetica prin agenti economici autorizati

A – altele

 

CAP. 3

Valorificarea deseurilor

 

______________________________________________________________________________

|Nr. |    Luna    | Cantitatea de |     Operatia de    | Agentul economic care |

|    |            |    deseu      |    valorificare,   |  efectueaza operatia  |

|    |            | valorificata  | conform Anexei IIB |    de valorificare    |

|    |            |               | din Legea 426/2001 |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

|  1 | Ianuarie   |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

|  2 | Februarie  |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

|  3 | Martie     |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

|  4 | Aprilie    |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

|  5 | Mai        |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

|  6 | Iunie      |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

|  7 | Iulie      |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

|  8 | August     |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

|  9 | Septembrie |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

| 10 | Octombrie  |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

| 11 | Noiembrie  |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

| 12 | Decembrie  |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

|    | TOTAL AN   |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

 

CAP. 4

Eliminarea deseurilor

 

______________________________________________________________________________

|Nr. |    Luna    | Cantitatea de |     Operatia de    | Agentul economic care |

|    |            |     deseu     |      eliminare     |  efectueaza operatia  |

|    |            |   eliminata   | conform Anexei IIA |      de eliminare     |

|    |            |               | din Legea 426/2001 |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

|  1 | Ianuarie   |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

|  2 | Februarie  |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

|  3 | Martie     |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

|  4 | Aprilie    |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

|  5 | Mai        |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

|  6 | Iunie      |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

|  7 | Iulie      |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

|  8 | August     |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

|  9 | Septembrie |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

| 10 | Octombrie  |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

| 11 | Noiembrie  |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

| 12 | Decembrie  |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

|    | TOTAL AN   |               |                    |                       |

|____|____________|_______________|____________________|_______________________|

 

ANEXA 2*)

 

*) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

 

LISTA

cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

 

Deseurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

 

Categorii de deseuri

 

01. Deseuri de la explorarea miniera si a carierelor si de la tratarea

fizica si chimica a mineralelor

02. Deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura,

vanatoare si pescuit, de la prepararea si procesarea alimentelor

03. Deseuri de la prelucrarea lemnului si producerea placilor si mobilei,

pastei de hartie, hartiei si cartonului

04. Deseuri din industriile pielariei, blanariei si textila

05. Deseuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale si

tratarea pirolitica a carbunilor

06. Deseuri din procese chimice anorganice

07. Deseuri din procese chimice organice

08. Deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (ppfu)

straturilor de acoperire (vopsele, lacuri si emailuri vitroase), a

adezivilor, cleiurilor si cernelurilor tipografice

09. Deseuri din industria fotografica

10. Deseuri din procesele termice

11. Deseuri de la tratarea chimica a suprafetelor si acoperirea metalelor si

a altor materiale; hidrometalurgie neferoasa

12. Deseuri de la modelarea, tratarea mecanica si fizica a suprafetelor

metalelor si a materialelor plastice

13. Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi (cu exceptia

uleiurilor comestibile si a celor din capitolele 05, 12 si 19)

14. Deseuri de solventi organici, agenti de racire si carburanti (cu

exceptia 07 si 08)

15. Deseuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire,

filtrante si imbracaminte de protectie, nespecificate in alta parte

16. Deseuri nespecificate in alta parte

17. Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din

amplasamente contaminate)

18. Deseuri din activitati de ocrotire a sanatatii umane sau din activitati

veterinare si/sau cercetari conexe (cu exceptia deseurilor de la

prepararea hranei in bucatarii sau restaurante, care nu provin direct

din activitatea de ocrotire a sanatatii)

19. Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de

epurare a apelor uzate si de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa

si uz industrial

20. Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii,

inclusiv fractiuni colectate separat

 

01         DESEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERA SI A CARIERELOR SI DE LA

TRATAREA FIZICA SI CHIMICA A MINERALELOR

 

01 01      deseuri de la excavarea minereurilor

01 01 01   deseuri de la excavarea minereurilor metalifere

01 01 02   deseuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere

 

01 03      deseuri de la procesarea fizica si chimica a minereurilor metalifere

01 03 04*  reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri

01 03 05*  alte reziduuri cu continut de substante periculoase

01 03 06   reziduuri, altele decat cele specificate la 01 03 04 si 01 03 05

01 03 07*  alte deseuri cu continut de substante periculoase de la procesarea

fizica si chimica a minereurilor metalifere

01 03 08   deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate

la 01 03 07

01 03 09   namoluri rosii de la producerea aluminei, altele decat cele

specificate la 01 03 07

01 03 99   alte deseuri nespecificate

 

01 04      deseuri de la procesarea fizica si chimica a minereurilor

nemetalifere

01 04 07*  deseuri cu continut de substante periculoase de la procesarea fizica

si chimica a minereurilor nemetalifere

01 04 08   deseuri de pietris si sparturi de piatra, altele decat cele

specificate la 01 04 07

01 04 09   deseuri de nisip si argila

01 04 10   deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate

la 01 04 07

01 04 11   deseuri de la procesarea lesiei si rocilor care contin saruri, altele

decat cele specificate la 01 04 07

01 04 12   reziduuri si alte deseuri de la spalarea si purificarea minereurilor,

altele decat cele specificate la 01 04 07 si 01 04 11

01 04 13   deseuri de la taierea si slefuirea pietrei, altele decat cele

specificate la 01 04 07

01 04 99   alte deseuri nespecificate

 

01 05      noroaie de foraj si alte deseuri de la forare

01 05 04   deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce

01 05 05*  deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri

01 05 06*  noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante

periculoase

01 05 07   noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, altele decat

cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06

01 05 08   noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele

specificate la 01 05 05 si 01 05 06

01 05 99   alte deseuri nespecificate

 

02         DESEURI DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA,

VANATOARE SI PESCUIT, DE LA PREPARAREA SI PROCESAREA ALIMENTELOR

 

02 01      deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura,

vanatoare si pescuit

02 01 01   namoluri de la spalare si curatare

02 01 02   deseuri de tesuturi animale

02 01 03   deseuri de tesuturi vegetale

02 01 04   deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor)

02 01 06   dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie)

colectate separat si tratate in afara incintei

02 01 07   deseuri din exploatarea forestiera

02 01 08*  deseuri agrochimice cu continut de substante periculoase

02 01 09   deseuri agrochimice, altele decat cele specificate la 02 01 08

02 01 10   deseuri metalice

02 01 99   alte deseuri nespecificate

 

02 02      deseuri de la prepararea si procesarea carnii, pestelui si altor

alimente de origine animala

02 02 01   namoluri de la spalare si curatare

02 02 02   deseuri de tesuturi animale

02 02 03   materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 02 04   namoluri de la epurarea efluentilor proprii

02 02 99   alte deseuri nespecificate

 

02 03      deseuri de la prepararea si procesarea fructelor, legumelor,

cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberii de cacao, cafelei,

ceaiului si tutunului; producerea conservelor; prepararea si

fermentarea drojdiei si extractului de drojdie si melasei

02 03 01   namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare

02 03 02   deseuri de agenti de conservare

02 03 03   deseuri de la extractia cu solventi

02 03 04   materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 03 05   namoluri de la epurarea efluentilor proprii

02 03 99   alte deseuri nespecificate

 

02 04      deseuri de la procesarea zaharului

02 04 01   namoluri de la curatarea si spalarea sfeclei de zahar

02 04 02   deseuri de carbonat de calciu

02 04 03   namoluri de la epurarea efluentilor proprii

02 04 99   alte deseuri nespecificate

 

02 05      deseuri din industria produselor lactate

02 05 01   materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 05 02   namoluri de la epurarea efluentilor proprii

02 05 99   alte deseuri nespecificate

 

02 06      deseuri din industria produselor de panificatie si cofetarie

02 06 01   materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 06 02   deseuri de agenti de conservare

02 06 03   namoluri de la epurarea efluentilor proprii

02 06 99   alte deseuri nespecificate

 

02 07      deseuri de la producerea bauturilor alcoolice si nealcoolice

(exceptand cafeaua, ceaiul si cacaua)

02 07 01   deseuri de la spalarea, curatarea si prelucrarea mecanica a materiei

prime

02 07 02   deseuri de la distilarea bauturilor alcoolice

02 07 03   deseuri de la tratamente chimice

02 07 04   materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 07 05   namoluri de la epurarea efluentilor in incinta

02 07 99   alte deseuri nespecificate

 

03         DESEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI SI PRODUCEREA PLACILOR SI MOBILEI,

PASTEI DE HARTIE, HARTIEI SI CARTONULUI

 

03 01      deseuri de la procesarea lemnului si producerea placilor si mobilei

03 01 01   deseuri de scoarta si de pluta

03 01 04*  rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir cu continut de

substante periculoase

03 01 05   rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir, altele decat

cele specificate la 03 01 04

03 01 99   alte deseuri nespecificate

 

03 02      deseuri de la conservarea lemnului

03 02 01*  agenti de conservare organici nehalogenati pentru lemn

03 02 02*  agenti de conservare organoclorurati pentru lemn

03 02 03*  agenti de conservare organometalici pentru lemn

03 02 04*  agenti de conservare anorganici pentru lemn

03 02 05*  alti agenti de conservare pentru lemn, cu continut de substante

periculoase

03 02 99   alti agenti de conservare pentru lemn, nespecificati

 

03 03      deseuri de la producerea si procesarea pastei de hartie, hartiei si

cartonului

03 03 01   deseuri de lemn si de scoarta

03 03 02   namoluri de lesie verde (de la recuperarea solutiilor de fierbere)

03 03 05   namoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a

hartiei

03 03 07   deseuri mecanice de la fierberea hartiei si cartonului reciclate

03 03 08   deseuri de la sortarea hartiei si cartonului destinate reciclarii

03 03 09   deseuri de namol de caustificare

03 03 10   fibre, namoluri de la separarea mecanica, cu continut de fibre,

material de umplutura, cretare

03 03 11   namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele

specificate la 03 03 10

03 03 99   alte deseuri nespecificate

 

04         DESEURI DIN INDUSTRIILE PIELARIEI, BLANARIEI SI TEXTILA

 

04 01      deseuri din industriile pielariei si blanariei

04 01 01   deseuri de la seruire

04 01 02   deseuri de la cenusarire

04 01 03*  deseuri de la degresare cu continut de solventi fara faza lichida

04 01 04   flota de tabacire cu continut de crom

04 01 05   flota de tabacire fara continut de crom

04 01 06   namoluri, in special de la epurarea efluentilor in incinta cu

continut de crom

04 01 07   namoluri, in special de la epurarea efluentilor in incinta fara

continut de crom

04 01 08   deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf de

lustruit) cu continut de crom

04 01 09   deseuri de la apretare si finisare

04 01 99   alte deseuri nespecificate

 

04 02      deseuri din industria textila

04 02 09   deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri,

plastomeri)

04 02 10   materii organice din produse naturale (grasime, ceara)

04 02 14*  deseuri de la finisare cu continut de solventi organici

04 02 15   deseuri de la finisare cu alt continut decat cel specificat la

04 02 14

04 02 16*  coloranti si pigmenti cu continut de substante periculoase

04 02 17   coloranti si pigmenti, altii decat cei specificati la 04 02 16

04 02 19*  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de

substante periculoase

04 02 20   namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele

specificate la 04 02 19

04 02 21   deseuri de fibre textile neprocesate

04 02 22   deseuri de fibre textile procesate

04 02 99   alte deseuri nespecificate

 

05         DESEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE SI

TRATAREA PIROLITICA A CARBUNILOR

 

05 01      deseuri de la rafinarea petrolului

05 01 02*  slamuri de la desalinizare

05 01 03*  slamuri din rezervoare

05 01 04*  namoluri acide alchilice

05 01 05*  reziduuri uleioase

05 01 06*  namoluri uleioase de la operatiile de intretinere a instalatiilor si

echipamentelor

05 01 07*  gudroane acide

05 01 08*  alte gudroane

05 01 09*  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de

substante periculoase

05 01 10   namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele

specificate la 05 01 09

05 01 11*  deseuri de la spalarea combustibililor cu baze

05 01 12*  acizi cu continut de uleiuri

05 01 13   namoluri de la cazanul apei de alimentare

05 01 14   deseuri de la coloanele de racire

05 01 15*  argile de filtrare epuizate

05 01 16   deseuri cu continut de sulf de la desulfurarea petrolului

05 01 17   bitum

05 01 99   alte deseuri nespecificate

 

05 06      deseuri de la tratarea pirolitica a carbunilor

05 06 01*  gudroane acide

05 06 03*  alte gudroane

05 06 04   deseuri de la coloanele de racire

05 06 99   alte deseuri nespecificate

 

05 07      deseuri de la purificarea si transportul gazelor naturale

05 07 01*  deseuri cu continut de mercur

05 07 02   deseuri cu continut de sulf

05 07 99   alte deseuri nespecificate

 

06         DESEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE

 

06 01      deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU)

acizilor

06 01 01*  acid sulfuric si acid sulfuros

06 01 02*  acid clorhidric

06 01 03*  acid fluorhidric

06 01 04*  acid fosforic si acid fosforos

06 01 05*  acid azotic si acid azotos

06 01 06*  alti acizi

06 01 99   alte deseuri nespecificate

 

06 02      deseuri de la PPFU bazelor

06 02 01*  hidroxid de calciu

06 02 03*  hidroxid de amoniu

06 02 04*  hidroxid de sodiu si potasiu

06 02 05*  alte baze

06 02 99   alte deseuri nespecificate

 

06 03      deseuri de la PPFU sarurilor si a solutiilor lor si a oxizilor

metalici

06 03 11*  saruri solide si solutii cu continut de cianuri

06 03 13*  saruri solide si solutii cu continut de metale grele

06 03 14   saruri solide si solutii, altele decat cele specificate la 06 03 11

si 06 03 13

06 03 15*  oxizi metalici cu continut de metale grele

06 03 16   oxizi metalici, altii decat cei specificati la 06 03 15

06 03 99   alte deseuri nespecificate

 

06 04      deseuri cu continut de metale, altele decat cele specificate la 06 03

06 04 03*  deseuri cu continut de arsen

06 04 04*  deseuri cu continut de mercur

06 04 05*  deseuri cu continut de alte metale grele

06 04 99   alte deseuri nespecificate

 

06 05      namoluri de la epurarea efluentilor proprii

06 05 02*  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de

substante periculoase

06 05 03   namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele

specificate la 06 05 02

 

06 06      deseuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de

sulfurare si desulfurare

06 06 02*  deseuri cu continut de sulfuri periculoase

06 06 03   deseuri cu continut de sulfuri, altele decat cele specificate la

06 06 02

06 06 99   alte deseuri nespecificate

 

06 07      deseuri de la PPFU halogenilor si a proceselor chimice cu halogeni

06 07 01*  deseuri cu continut de azbest de la electroliza

06 07 02*  carbune activ de la producerea clorului

06 07 03*  namol de sulfat de bariu cu continut de mercur

06 07 04*  solutii si acizi, de exemplu acid de contact

 

07 02      deseuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic si

fibrelor artificiale

07 02 01*  lichide apoase de spalare si solutii muma

07 02 03*  solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma

07 02 04*  alti solventi organici, solutii de spalare si solutii muma

07 02 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie

07 02 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie

07 02 09*  turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati

07 02 10*  alte turte de filtrare si absorbanti epuizati

07 02 11*  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de

substante periculoase

07 02 12   namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele

specificate la 07 02 11

07 02 13   deseuri de materiale plastice

07 02 14*  deseuri de aditivi cu continut de substante periculoase

07 02 15   deseuri de aditivi, altele decat cele specificate la 07 02 14

07 02 16*  deseuri cu continut de siliconi periculosi

07 02 17   deseuri cu continut de siliconi altele decat cele mentionate la

07 02 16*

07 02 99   alte deseuri nespecificate

 

07 03      deseuri de la PPFU vopselelor si pigmentilor organici (cu exceptia

06 11)

07 03 01*  lichide apoase de spalare si solutii muma

07 03 03*  solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma

07 03 04*  alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma

07 03 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie

07 03 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie

07 03 09*  turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati

07 03 10*  alte turte de filtrare si absorbanti epuizati

07 03 11*  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de

substante periculoase

07 03 12   namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele

specificate la 07 03 11

07 03 99   alte deseuri nespecificate

 

07 04      deseuri de la PPFU produselor de protectie a instalatiilor (cu

exceptia 02 01 08 si 02 01 09), agentilor de conservare a lemnului

(cu exceptia 03 02) si altor biocide

07 04 01*  lichide apoase de spalare si solutii muma

07 04 03*  solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma

07 04 04*  alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma

07 04 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie

07 04 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie

07 04 09*  turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati

07 04 10*  alte turte de filtrare si absorbanti epuizati

07 04 11*  namoluri de la tratarea efluentilor in incinta, cu continut de

substante periculoase

07 04 12   namoluri de la tratarea efluentilor in incinta, altele decat cele

specificate la 07 04 11

07 04 13*  deseuri solide cu continut de substante periculoase

07 04 99   alte deseuri nespecificate

06 07 99   alte deseuri nespecificate

 

06 08      deseuri de la PPFU siliconului si a derivatilor din silicon

06 08 02*  deseuri cu continut de siliconi periculosi

06 08 99   alte deseuri nespecificate

 

06 09      deseuri de la PPFU produselor chimice cu fosfor si de la procesele

chimice cu fosfor

06 09 02   zgura fosforoasa

06 09 03*  deseuri pe baza de calciu care contin sau sunt contaminate cu

substante periculoase

06 09 04   deseuri pe baza de calciu, altele decat cele specificate la 06 09 03

06 09 99   alte deseuri nespecificate

 

06 10      deseuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice cu

azot si obtinerea ingrasamintelor

06 10 02*  deseuri cu continut de substante periculoase

06 10 99   alte deseuri nespecificate

 

06 11      deseuri de la producerea pigmentilor anorganici si a opacizantilor

06 11 01   deseuri pe baza de calciu de la producerea bioxidului de titan

06 11 99   alte deseuri nespecificate

 

06 13      deseuri de la procese chimice anorganice fara alta specificatie

06 13 01*  produsi anorganici de protectie a instalatiei, agenti de conservare a

lemnului si alte biocide.

06 13 02*  carbune activ epuizat (cu exceptia 06 07 02)

06 13 03   negru de fum

06 13 04*  deseuri de la procesele cu azbest

06 13 05*  funingine

06 13 99   alte deseuri nespecificate

 

07         DESEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE

 

07 01      deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU)

produsilor chimici organici de baza

07 01 01*  solutii apoase de spalare si solutii muma

07 01 03*  solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma

07 01 04*  alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma

07 01 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare si reactie

07 01 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare si reactie

07 01 09*  turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati

07 01 10*  alte turte de filtrare si absorbanti epuizati

07 01 11*  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de

substante periculoase

07 01 12   namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele

specificate la 07 01 11

07 01 99   alte deseuri nespecificate

 

07 05      deseuri de la PPFU produselor farmaceutice

07 05 01*  lichide apoase de spalare si solutii muma

07 05 03*  solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma

07 05 04*  alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma

07 05 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie

07 05 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie

07 05 09*  turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati

07 05 10*  alte turte de filtrare si absorbanti epuizati

07 05 11*  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de

substante periculoase

07 05 12   namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele

specificate la 07 05 11

07 05 13*  deseuri solide cu continut de substante periculoase

07 05 14   deseuri solide, altele decat cele specificate la 07 05 13

07 05 99   alte deseuri nespecificate

 

07 06      deseuri de la PPFU grasimilor, unsorilor, sapunurilor, detergentilor,

dezinfectantilor si produselor cosmetice

07 06 01*  lichide apoase de spalare si solutii muma

07 06 03*  solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma

07 06 04*  alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma

07 06 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie

07 06 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie

07 06 09*  turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati

07 06 10*  alte turte de filtrare si absorbanti epuizati

07 06 11*  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de

substante periculoase

07 06 12   namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele

specificate la 07 06 11

07 06 99   alte deseuri nespecificate

 

07 07      deseuri de la PPFU produselor chimice innobilate si a produselor

chimice nespecificate in lista

07 07 01*  lichide apoase de spalare si solutii muma

07 07 03*  solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma

07 07 04*  alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma

07 07 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie

07 07 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie

07 07 09*  turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati

07 07 10*  alte turte de filtrare si absorbanti epuizati

07 07 11*  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de

substante periculoase

07 07 12   namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele

specificate la 07 07 11

07 07 99   alte deseuri nespecificate

 

08         DESEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA SI UTILIZAREA (PPFU)

STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI SI EMAILURI VITROASE), A

ADEZIVILOR, CLEIURILOR SI CERNELURILOR TIPOGRAFICE

 

08 01      deseuri de la PPFU vopselelor si lacurilor si indepartarea acestora

08 01 11*  deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau

alte substante periculoase

08 01 12   deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la

08 01 11

08 01 13*  namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau

alte substante periculoase

08 01 14   namoluri de la vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la

08 01 13

08 01 15*  namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici

sau alte substante periculoase

08 01 16   namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele

specificate la 08 01 15

08 01 17*  deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de

solventi organici sau alte substante periculoase

08 01 18   deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor, altele decat cele

specificate la 08 01 17

08 01 19*  suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi

organici sau alte substante periculoase

08 01 20   suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele

specificate la 08 01 19

08 01 21*  deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor

08 01 99   alte deseuri nespecificate

 

08 02      deseuri de la PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale

ceramice)

08 02 01   deseuri de pulberi de acoperire

08 02 02   namoluri apoase cu continut de materiale ceramice

08 02 03   suspensii apoase cu continut de materiale ceramice

08 02 99   alte deseuri nespecificate

 

08 03      deseuri de la PPFU cernelurilor tipografice

08 03 07   namoluri apoase cu continut de cerneluri

08 03 08   deseuri lichide apoase cu continut de cerneluri

08 03 12*  deseuri de cerneluri cu continut de substante periculoase

08 03 13   deseuri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 12

08 03 14*  namoluri de cerneluri cu continut de substante periculoase

08 03 15   namoluri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 14

08 03 16*  deseuri de solutii de gravare

08 03 17*  deseuri de tonere de imprimante cu continut de substante periculoase

08 03 18   deseuri de tonere de imprimante, altele decat cele specificate la

08 03 17

08 03 19*  ulei de dispersie

08 03 99   alte deseuri nespecificate

 

08 04      deseuri de la PPFU adezivilor si cleiurilor (inclusiv produsele

impermeabile)

08 04 09*  deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau

alte substante periculoase

08 04 10   deseuri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la

08 04 09

08 04 11*  namoluri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau

alte substante periculoase

08 04 12   namoluri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la

08 04 11

08 04 13*  namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi

organici sau alte substante periculoase

08 04 14   namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele

specificate la 08 04 13

08 04 15*  deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi

organici sau alte substante periculoase

08 04 16   deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele

decat cele specificate la 08 04 15

08 04 17*  ulei de colofoniu

08 04 99   alte deseuri nespecificate

 

08 05      alte deseuri nespecificate in 08

08 05 01*  deseuri de izocianati

 

09         DESEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICA

 

09 01      deseuri din industria fotografica

09 01 01*  developanti pe baza de apa si solutii de activare

09 01 02*  solutii de developare pe baza de apa pentru placile offset

09 01 03*  solutii de developare pe baza de solventi

09 01 04*  solutii de fixare

09 01 05*  solutii de albire si solutii de albire fixatoare

09 01 06*  deseuri cu continut de argint de la tratarea in incinta a deseurilor

fotografice

09 01 07   film sau hartie fotografica cu continut de argint sau compusi de

argint

09 01 08   film sau hartie fotografica fara continut de argint sau compusi de

argint

09 01 10   camere de unica folosinta fara baterii

09 01 11*  camera de unica folosinta cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02

sau 16 06 03

09 01 12   camere de unica folosinta cu baterii, altele decat cele specificate

la 09 01 00

09 01 13*  deseuri apoase lichide de la recuperarea in incinta a argintului,

altele decat cele specificate la 09 01 06

09 01 99   alte deseuri nespecificate

 

10         DESEURI DIN PROCESELE TERMICE

 

10 01      deseuri de la centralele termice si de la alte instalatii de

combustie (cu exceptia 19)

10 01 01   cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exceptia prafului de

cazan specificat la 10 01 04)

10 01 02   cenusa zburatoare de la arderea carbunelui

10 01 03   cenusa zburatoare de la arderea turbei si lemnului netratat

10 01 04*  cenusa zburatoare de la arderea uleiului si praf de cazan

10 01 05   deseuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de

ardere

10 01 07   namoluri pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere

10 01 09*  acid sulfuric

10 01 13*  cenusi zburatoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept

combustibil

10 01 14*  cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea

deseurilor cu continut de substante periculoase

10 01 15   cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea altor

deseuri decat cele specificate la 10 01 14

10 01 16*  cenusa zburatoare de la co-incinerare cu continut de substante

periculoase

10 01 17   cenusa zburatoare de la co-incinerare, alta decat cea specificata la

10 01 16

10 01 18*  deseuri de la spalarea gazelor cu continut de substante periculoase

10 01 19   deseuri de la spalarea gazelor, altele decat cele specificate la

10 01 05, 10 01 07 si 10 01 18

10 01 20*  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de

substante periculoase

10 01 21   namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele

specificate la 10 01 20

10 01 22*  namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere cu continut de

substante periculoase

10 01 23   namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decat cele

specificate la 10 01 22

10 01 24   nisipuri de la paturile fluidizate

10 01 25   deseuri de la depozitarea combustibilului si de la pregatirea

carbunelui de ardere pentru instalatiile termice

10 01 26   deseuri de la epurarea apelor de racire

10 01 99   alte deseuri nespecificate

 

10 02      deseuri din industria siderurgica

10 02 01   deseuri de la procesarea zgurii

10 02 02   zgura neprocesata

10 02 07*  deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante

periculoase

10 02 08   deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate

la 10 02 07

10 02 10   cruste de tunder

10 02 11*  deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de uleiuri

10 02 12   deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele

specificate la 10 02 11

10 02 13*  namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de

substante periculoase

10 02 14   namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la

10 02 13

10 02 15   alte namoluri si turte de filtrare

10 02 99   alte deseuri nespecificate

 

10 03      deseuri din metalurgia termica a aluminiului

10 03 02   resturi de anozi

10 03 04*  zguri de la topirea primara

10 03 05   deseuri de alumina

10 03 08*  zguri saline de la topirea secundara

10 03 09*  scorii negre de la topirea secundara

10 03 15*  cruste care sunt inflamabile sau emit, in contact cu apa, gaze

inflamabile in cantitati periculoase

10 03 16   cruste, altele decat cele specificate la 10 03 15

10 03 17*  deseuri cu continut de gudroane de la producerea anozilor

10 03 18   deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat

cele specificate la 10 03 17

10 03 19*  praf din gazele de ardere cu continut de substante periculoase

10 03 20   praf din gazele de ardere, altul decat cel specificat la 10 03 19

10 03 21*  alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu

continut de substante periculoase

10 03 22   alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele

decat cele specificate la 10 03 21

10 03 23*  deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante

periculoase

10 03 24   deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate

la 10 03 23

10 03 25*  namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de

substante periculoase

10 03 26   namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decat

cele specificate la 10 03 25

10 03 27*  deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei

10 03 28   deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele

specificate la 10 03 27

10 03 29*  deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre cu continut

de substante periculoase

10 03 30   deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre, altele

decat cele specificate la 10 03 29

10 03 99   alte deseuri nespecificate

 

10 04      deseuri din metalurgia termica a plumbului

10 04 01*  zguri de la topirea primara si secundara

10 04 02*  scorii si cruste de la topirea primara si secundara

10 04 03*  arseniat de calciu

10 04 04*  praf din gazul de ardere

10 04 05*  alte particule si praf

10 04 06*  deseuri solide de la epurarea gazelor

10 04 07*  namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 04 09*  deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei

10 04 10   deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele

specificate la 10 04 09

10 04 99   alte deseuri nespecificate

 

10 05      deseuri din metalurgia termica a zincului

10 05 01   zguri de la topirea primara si secundara

10 05 03*  praf din gazul de ardere

10 05 04   alte particule si praf

10 05 05*  deseuri solide de la epurarea gazelor

10 05 06*  namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 05 08*  deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei

10 05 09   deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele

specificate la 10 05 08

10 05 10*  scorii si cruste care sunt inflamabile sau emit, in contactul cu apa,

gaze inflamabile in cantitati periculoase

10 05 11   scorii si cruste, altele decat cele specificate la 10 05 10

10 05 99   alte deseuri nespecificate

 

10 06      deseuri din metalurgia termica a cuprului

10 06 01   zguri de la topirea primara si secundara

10 06 02   scorii si cruste de la topirea primara si secundara

10 06 03*  praf din gazul de ardere

10 06 04   alte particule si praf

10 06 06*  deseuri solide de la epurarea gazelor

10 06 07*  namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 06 09*  deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei

10 06 10   deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele

specificate la 10 06 09

10 06 99   alte deseuri nespecificate

 

10 07      deseuri din metalurgia termica a argintului, aurului si platinei

10 07 01   zguri de la topirea primara si secundara

10 07 02   scorii si cruste de la topirea primara si secundara

10 07 03   deseuri solide de la epurarea gazelor

10 07 04   alte particule si praf

10 07 05   namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 07 07*  deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei

10 07 08   deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele

specificate la 10 07 07

10 07 99   alte deseuri nespecificate

 

10 08      deseuri din metalurgia termica a altor neferoase

10 08 04   particule si praf

10 08 08*  zgura salina de la topirea primara si secundara

10 08 09   alte zguri

10 08 10*  scorii si cruste care sunt inflamabile sau care emit, in contact cu

apa, gaze inflamabile in cantitati periculoase

10 08 11   scorii si cruste, altele decat cele specificate la 10 08 10

10 08 12*  deseuri cu continut de gudron de la producerea anozilor

10 08 13   deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat

cele specificate la 10 08 12

10 08 14   resturi de anozi

10 08 15*  praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase

10 08 16   praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 08 15

10 08 17*  namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu

continut de substante periculoase

10 08 18   namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere,

altele decat cele mentionate la 10 08 17

10 08 19*  deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei

10 08 20   deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele mentionate

la 10 08 19

10 08 99   alte deseuri nespecificate

 

10 09      deseuri de la turnarea pieselor feroase

10 09 03   zgura de topitorie

10 09 05*  miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare

cu continut de substante periculoase

10 09 06   miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare,

altele decat cele specificate la 10 09 05

10 09 07*  miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu

continut de substante periculoase

10 09 08   miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele

decat cele specificate la 10 09 07

10 09 09*  praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase

10 09 10   praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 09 09

10 09 11*  alte particule care contin substante periculoase

10 09 12   alte particule decat cele specificate la 10 09 11

10 09 13*  deseuri de lianti cu continut de substante periculoase

10 09 14   deseuri de lianti, altele decat cele specificate la 10 09 13

10 09 15*  deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, cu continut de

substante periculoase

10 09 16   deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele decat cele

specificate la 10 09 15

10 09 99   alte deseuri nespecificate

 

10 10      deseuri de la turnarea pieselor neferoase

10 10 03   zgura de topitorie

10 10 05*  miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare

cu continut de substante periculoase

10 10 06   miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare,

altele decat cele specificate la 10 10 05

10 10 07*  miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu

continut de substante periculoase

10 10 08   miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele

decat cele specificate la 10 10 07

10 10 09*  praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase

10 10 10   praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 10 09

10 10 11*  alte particule cu continut de substante periculoase

10 10 12   alte particule, decat cele specificate la 10 10 11

10 10 13*  deseuri de lianti cu continut de substante periculoase

10 10 14   deseuri de lianti, altele decat cele specificate la 10 10 13

10 10 15*  deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, cu continut de

substante periculoase

10 10 16   deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele decat cele

specificate la 10 10 15

10 10 99   alte deseuri nespecificate

 

10 11      deseuri de la producerea sticlei si a produselor din sticla

10 11 03   deseuri din fibre de sticla

10 11 05   particule si praf

10 11 09*  deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice,

cu continut de substante periculoase

10 11 10   deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice,

altele decat cele specificate la 10 11 09

10 11 11*  deseuri de sticla sub forma de particule fine si pudra de sticla cu

continut de metale grele (de ex.: de la tuburile catodice)

10 11 12   deseuri de sticla, altele decat cele specificate la 10 11 11

10 11 13*  namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei cu continut de

substante periculoase

10 11 14   namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei, altele decat cele

specificate la 10 11 13

10 11 15*  deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu continut de

substante periculoase

10 11 16   deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele

specificate la 10 11 15

10 11 17*  namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu

continut de substante periculoase

10 11 18   namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere,

altele decat cele specificate la 10 11 17

10 11 19*  deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii cu continut de

substante periculoase

10 11 20   deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele

specificate la 10 11 19

10 11 99   alte deseuri nespecificate

 

10 12      deseuri de la fabricarea materialelor ceramice, caramizilor, tiglelor

si materialelor de constructie

10 12 01   deseuri de la prepararea amestecurilor anterior procesarii termice

10 12 03   particule si praf

10 12 05   namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 12 06   forme si mulaje uzate

10 12 08   deseuri ceramice, de caramizi, tigle sau materiale de constructie

(dupa procesarea termica)

10 12 09*  deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante

periculoase

10 12 10   deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate

la 10 12 09

10 12 11*  deseuri de la smaltuire cu continut de metale grele

10 12 12   deseuri de la smaltuire, altele decat cele specificate la 10 12 11

10 12 13   namoluri de la epurarea efluentilor proprii

10 12 99   alte deseuri nespecificate

 

10 13      deseuri de la fabricarea cimentului, varului si gipsului, a

articolelor si produselor derivate din ele

10 13 01   deseuri de la prepararea amestecului, anterior procesarii termice

10 13 04   deseuri de la calcinarea si hidratarea varului

10 13 06   particule si praf (cu exceptia 10 13 12 si 10 13 13)

10 13 07   namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 13 09*  deseuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu continut de azbest

10 13 10   deseuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decat cele

specificate la 10 13 09

10 13 11   deseuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decat cele

specificate la 10 13 09 si 10 13 10

10 13 12*  deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante

periculoase

10 13 13   deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate

la 10 13 12

10 13 14   deseuri de beton si namoluri cu beton

10 13 99   alte deseuri nespecificate

 

10 14      deseuri de la crematorii

10 14 01*  deseuri de la spalarea gazelor cu continut de mercur

 

11         DESEURI DE LA TRATAREA CHIMICA A SUPRAFETELOR SI ACOPERIREA

METALELOR SI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASA

 

11 01      deseuri de la tratarea chimica de suprafata si acoperirea metalelor

si altor materiale (de ex.: procese galvanice, de zincare, de

decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalina, de

fabricare a anozilor)

11 01 05*  acizi de decapare

11 01 06*  acizi fara alta specificatie

11 01 07*  baze de decapare

11 01 08*  namoluri cu continut de fosfati

11 01 09*  namoluri si turte de filtrare cu continut de substante periculoase

11 01 10   namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la

11 01 09

11 01 11*  lichide apoase de clatire cu continut de substante periculoase

11 01 12   lichide apoase de clatire, altele decat cele specificate la 11 01 11

11 01 13*  deseuri de degresare cu continut de substante periculoase

11 01 14   deseuri de degresare, altele decat cele specificate la 11 01 13

11 01 15*  eluanti si namoluri de la sistemele de membrane sau de schimbatori de

ioni care contin substante periculoase

11 01 16*  rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate

11 01 98*  alte deseuri continand substante periculoase

11 01 99   alte deseuri nespecificate

 

11 02      deseuri din procesele de hidrometalurgie neferoasa

11 02 02*  namoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)

11 02 03   deseuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliza in

solutie

11 02 05*  deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu continut de

substante periculoase

11 02 06   deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decat

cele specificate la 11 02 05

11 02 07*  alte deseuri cu continut de substante periculoase

11 02 99   alte deseuri nespecificate

 

11 03      namoluri si solide de la procesele de calire

11 03 01*  deseuri cu continut de cianuri

11 03 02*  alte deseuri

 

11 05      deseuri de la procesele de galvanizare la cald

11 05 01   zinc dur

11 05 02   cenusa de zinc

11 05 03*  deseuri solide de la epurarea gazelor

11 05 04*  baie uzata

11 05 99   alte deseuri nespecificate

 

12         DESEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICA SI FIZICA A

SUPRAFETELOR METALELOR SI A MATERIALELOR PLASTICE

 

12 01      deseuri de la modelarea si tratamentul fizic si mecanic al

suprafetelor metalelor si materialelor plastice

12 01 01   pilitura si span feros

12 01 02   praf si suspensii de metale feroase

12 01 03   pilitura si span neferos

12 01 04   praf si particule de metale neferoase

12 01 05   pilitura si span de materiale plastice

12 01 06*  uleiuri minerale de ungere uzate cu continut de halogeni (cu exceptia

emulsiilor si solutiilor)

12 01 07*  uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia

emulsiilor si solutiilor)

12 01 08*  emulsii si solutii de ungere uzate cu continut de halogeni

12 01 09*  emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni

12 01 10*  uleiuri sintetice de ungere uzate

12 01 12*  ceruri si grasimi uzate

12 01 13   deseuri de la sudura

12 01 14*  namoluri de la masini-unelte cu continut de substante periculoase

12 01 15   namoluri de la masini-unelte, altele decat cele specificate la

12 01 14

12 01 16*  deseuri de materiale de sablare cu continut de substante periculoase

12 01 17   deseuri de materiale de sablare, altele decat cele specificate la

12 01 16

12 01 18*  namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu continut de

ulei

12 01 19*  uleiuri de ungere usor biodegradabile

12 01 20*  piese de polizare uzate maruntite si materiale de polizare maruntite

cu continut de substante periculoase

12 01 21   piese uzate de polizare maruntite si materiale de polizare

maruntite, altele decat cele specificate la 12 01 20

12 01 99   alte deseuri nespecificate

 

12 03      deseuri de la procesele de degresare cu apa sau abur (cu exceptia 11)

12 03 01*  lichide apoase de spalare

12 03 02*  deseuri de la degresarea cu abur

 

13         DESEURI ULEIOASE SI DESEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu exceptia

uleiurilor comestibile si a celor din capitolele 05, 12 si 19)

 

13 01      deseuri de uleiuri hidraulice

13 01 01*  uleiuri hidraulice cu continut de PCB*1)

13 01 04*  emulsii clorurate

13 01 05*  emulsii neclorurate

13 01 09*  uleiuri hidraulice minerale clorinate

13 01 10*  uleiuri minerale hidraulice neclorinate

13 01 11*  uleiuri hidraulice sintetice

13 01 12*  uleiuri hidraulice usor biodegradabile

13 01 13*  alte uleiuri hidraulice

 

13 02      uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere

13 02 04*  uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere

13 02 05*  uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere

13 02 06*  uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere

13 02 07*  uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile

13 02 08*  alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere

 

13 03      deseuri de uleiuri izolante si de transmitere a caldurii

13 03 01*  uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu continut de PCB

13 03 06*  uleiuri minerale clorinate izolante si de transmitere a caldurii,

altele decat cele specificate la 13 03 01

13 03 07*  uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii

13 03 08*  uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii

13 03 09*  uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor biodegradabile

13 03 10*  alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii

 

13 04      uleiuri de santina

13 04 01*  uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare

13 04 02*  uleiuri de santina din colectoarele de debarcader

13 04 03*  uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie

 

13 05      deseuri de la separarea ulei/apa

13 05 01*  solide din paturile de nisip si separatoarele ulei/apa

13 05 02*  namoluri de la separatoarele ulei/apa

13 05 03*  namoluri de interceptie

13 05 06*  ulei de la separatoarele ulei/apa

13 05 07*  ape uleioase de la separatoarele ulei/apa

13 05 08*  amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele

ulei/apa

 

13 07      deseuri de combustibili lichizi

13 07 01*  ulei combustibil si combustibil diesel

13 07 02*  benzina

13 07 03*  alti combustibili (inclusiv amestecuri)

 

13 08      alte deseuri uleioase nespecificate

13 08 01*  namoluri si emulsii de la desalinizare

13 08 02*  alte emulsii

13 08 99*  alte deseuri nespecificate

 

14         DESEURI DE SOLVENTI 0RGANICI, AGENTI DE RACIRE SI AGENTI DE

PROPULSARE (cu exceptia 07 si 08)

 

14 06      deseuri de solventi organici, agenti de racire si agenti de

propulsare pentru formarea spumei si a aerosolilor

14 06 01*  clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02*  alti solventi halogenati si amestecuri de solventi

14 06 03*  alti solventi si amestecuri de solventi

14 06 04*  namoluri sau deseuri solide cu continut de solventi halogenati

14 06 05*  namoluri sau deseuri solide cu continut de alti solventi

 

15         DESEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE,

FILTRANTE SI IMBRACAMINTE DE PROTECTIE, NESPECIFICATE IN ALTA PARTE

 

15 01      ambalaje (inclusiv deseurile de ambalaje municipale colectate

separat)

15 01 01   ambalaje de hartie si carton

15 01 02   ambalaje de materiale plastice

15 01 03   ambalaje de lemn

15 01 04   ambalaje metalice

 

15 01 05   ambalaje de materiale compozite

15 01 06   ambalaje amestecate

15 01 07   ambalaje de sticla

15 01 09   ambalaje din materiale textile

15 01 10*  ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante

periculoase

15 01 11*  ambalaje metalice care contin o matrita poroasa formata din materiale

periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale pentru

stocarea sub presiune

15 02      absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si

echipamente de protectie

15 02 02*  absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta

specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie

contaminata cu substante periculoase

15 02 03   absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si

imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02

 

16         DESEURI NESPECIFICATE IN ALTA PARTE

 

16 01      vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv

vehicule pentru transport in afara drumurilor) si deseuri de la

dezmembrarea vehiculelor casate si intretinerea vehiculelor (cu

exceptia 13, 14, 16 06 si 16 08)

16 01 03   anvelope scoase din uz

16 01 04*  vehicule scoase din uz

16 01 06   vehicule scoase din uz, care nu contin lichide sau  alte componente

periculoase

16 01 07*  filtre de ulei

16 01 08*  componente cu continut de mercur

16 01 09*  componente cu continut de PCB

16 01 10*  componente explozive (de ex. perne de protectie (air bags))

16 01 11*  placute de frana cu continut de azbest

16 01 12   placute de frana, altele decat cele specificate la 16 01 11

16 01 13*  lichide de frana

16 01 14*  fluide antigel cu continut de substante periculoase

16 01 15   fluide antigel, altele decat cele specificate la 16 01 14

16 01 16   rezervoare pentru gaz lichefiat

16 01 17   metale feroase

16 01 18   metale neferoase

16 01 19   materiale plastice

16 01 20   sticla

16 01 21*  componente periculoase, altele decat cele specificate de la 16 01 07

la 16 01 11 si 16 01 13 si 16 01 14

16 01 22   componente fara alta specificatie

16 01 99   alte deseuri nespecificate

 

16 02      deseuri de la echipamente electrice si electronice

16 02 09*  transformatori si condensatori continand PCB

16 02 10*  echipamente casate cu continut de PCB sau contaminate cu PCB, altele

decat cele specificate la 16 02 09

16 02 11*  echipamente casate cu continut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC

16 02 12*  echipamente casate cu continut de azbest liber

16 02 13*  echipamente casate cu continut de componente periculoase*2) altele

decat cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12

16 02 14   echipamente casate, altele decat cele specificate de la 16 02 09 la

16 02 13

16 02 15*  componente periculoase demontate din echipamente casate

16 02 16   componente demontate din echipamente casate, altele decat cele

specificate la 16 02 15

 

16 03      grupe nespecificate si produse neobisnuite

16 03 03*  deseuri anorganice cu continut de substante periculoase

16 03 04   deseuri anorganice, altele decat cele specificate la 16 03 03

16 03 05*  deseuri organice cu continut de substante periculoase

16 03 06   deseuri organice, altele decat cele specificate la 16 03 05

 

16 04      deseuri de explozivi

16 04 01*  deseuri de munitie

16 04 02*  deseuri de artificii

16 04 03*  alte deseuri de explozivi

 

16 05      containere pentru gaze sub presiune si chimicale expirate

16 05 04*  butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu continut de

substante periculoase

16 05 05   butelii de gaze sub presiune cu continut de alte substante decat cele

specificate la 16 05 04

16 05 06*  substante chimice de laborator constand din sau continand substante

periculoase inclusiv amestecurile de substante chimice de laborator

16 05 07*  substante chimice anorganice de laborator expirate constand din sau

continand substante periculoase

16 05 08*  substante chimice organice de laborator expirate, constand din sau

continand substante periculoase

16 05 09   substante chimice expirate, altele decat cele mentionate la 16 05 06,

16 05 07 sau 16 05 08

 

16 06      baterii si acumulatori

16 06 01*  baterii cu plumb

16 06 02*  baterii cu Ni-Cd

16 06 03*  baterii cu continut de mercur

16 06 04   baterii alcaline (cu exceptia 16 06 03)

16 06 05   alte baterii si acumulatori

16 06 06*  electroliti colectati separat din baterii si acumulatori

 

16 07      deseuri de la curatarea cisternelor de transport si de stocare (cu

exceptia 05 si 13)

16 07 08*  deseuri cu continut de titei

16 07 09*  deseuri continand alte substante periculoase

16 07 99   alte deseuri nespecificate

 

16 08      catalizatori uzati

16 08 01   catalizatori uzati cu continut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu,

iridiu sau platina (cu exceptia 16 08 07)

16 08 02*  catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase*3)

sau compusi ai metalelor tranzitionale periculoase

16 08 03   catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale sau compusi ai

metalelor tranzitionale, fara alte specificatii

16 08 04   catalizatori uzati de la cracare catalitica (cu exceptia 16 08 07)

16 08 05*  catalizatori uzati cu continut de acid fosforic

16 08 06*  lichide uzate folosite drept catalizatori

16 08 07*  catalizatori uzati contaminati cu substante periculoase

 

16 09      substante oxidante

16 09 01*  permanganati, de ex. permanganat de potasiu

16 09 02*  cromati, de ex.: cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu

16 09 03*  peroxizi, de ex. apa oxigenata

16 09 04*  substante oxidante, fara alte specificatii

 

16 10      deseuri lichide apoase destinate tratarii in afara unitatii

16 10 01*  deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase

16 10 02   deseuri lichide apoase, altele decat cele mentionate la 16 10 01

16 10 03*  concentrate apoase cu continut de substante periculoase

16 10 04   concentrate apoase, altele decat cele specificate la 16 10 03

 

16 11      deseuri de captusire si refractare

16 11 01*  materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele

metalurgice, cu continut de substante periculoase

16 11 02   materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele

metalurgice, altele decat cele specificate la 16 11 01

16 11 03*  alte materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice,

cu continut de substante periculoase

16 11 04   materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice,

altele decat cele mentionate la 16 11 03

16 11 05*  materiale de captusire si refractare din procesele nemetalurgice, cu

continut de substante periculoase

16 11 06   materiale de captusire si refractare din procesele nemetalurgice,

altele decat cele specificate la 16 11 05

 

17         DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI (INCLUSIV PAMANT EXCAVAT DIN

AMPLASAMENTE CONTAMINATE)

 

17 01      beton, caramizi, tigle si materiale ceramice

17 01 01   beton

17 01 02   caramizi

17 01 03   tigle si materiale ceramice

17 01 06*  amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau

materiale ceramice cu continut de substante periculoase

17 01 07   amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele

decat cele specificate la 17 01 06

 

17 02      lemn, sticla si materiale plastice

17 02 01   lemn

17 02 02   sticla

17 02 03   materiale plastice

17 02 04*  sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu

substante periculoase

 

17 03      amestecuri bituminoase, gudron de huila si produse gudronate

17 03 01*  asfalturi cu continut de gudron de huila

17 03 02   asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01

17 03 03*  gudron de huila si produse gudronate

 

17 04      metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01   cupru, bronz, alama

17 04 02   aluminiu

17 04 03   plumb

17 04 04   zinc

17 04 05   fier si otel

17 04 06   staniu

17 04 07   amestecuri metalice

17 04 09*  deseuri metalice contaminate cu substante periculoase

17 04 10*  cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase

17 04 11   cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10

 

17 05      pamant (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre si

deseuri de la dragare

17 05 03*  pamant si pietre cu continut de substante periculoase

17 05 04   pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03

17 05 05*  deseuri de la dragare cu continut de substante periculoase

17 05 06   deseuri de la dragare, altele decat cele specificate la 17 05 05

17 05 07*  resturi de balast cu continut de substante periculoase

17 05 08   resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07

 

17 06      materiale izolante si materiale de constructie cu continut de azbest

17 06 01*  materiale izolante cu continut de azbest

17 06 03*  alte materiale izolante constand din sau cu continut de substante

periculoase

17 06 04   materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si

17 06 03

17 06 05*  materiale de constructie cu continut de azbest

 

17 08      materiale de constructie pe baza de gips

17 08 01*  materiale de constructie pe baza de gips contaminate cu substante

periculoase

17 08 02   materiale de constructie pe baza de gips, altele decat cele

specificate la 17 08 01

 

17 09      alte deseuri de la constructii si demolari

17 09 01*  deseuri de la constructii si demolari cu continut de mercur

17 09 02*  deseuri de la constructii si demolari cu continut de PCB (de ex.:

cleiuri cu continut de PCB, dusumele pe baza de rasini cu continut de

PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu PCB, condensatori cu continut

de PCB)

17 09 03*  alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de

deseuri) cu continut de substante periculoase

17 09 04   amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat

cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03

 

18         DESEURI REZULTATE DIN ACTIVITATILE UNITATILOR SANITARE SI DIN

ACTIVITATI VETERINARE SI/SAU CERCETARI CONEXE (cu exceptia deseurilor

de la prepararea hranei in bucatarii sau restaurante, care nu au

legatura directa cu activitatea sanitara)

 

18 01      deseuri rezultate din activitatile de prevenire, diagnostic si

tratament desfasurate in unitatile sanitare

18 01 01   obiecte ascutite (cu exceptia 18 01 03)

18 01 02   fragmente si organe umane, inclusiv recipienti de sange si sange

conservat (cu exceptia 18 01 03)

18 01 03*  deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri

speciale privind prevenirea infectiilor

18 01 04   deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri

speciale privind prevenirea infectiilor (de ex.: imbracaminte,

aparate gipsate, lenjerie, imbracaminte disponibila, scutece)

18 01 06*  chimicale constand din sau continand substante periculoase

18 01 07   chimicale, altele decat cele specificate la 18 01 06

18 01 08*  medicamente citotoxice si citostatice

18 01 09   medicamente, altele decat cele specificate la 18 01 08

18 01 10*  deseuri de amalgam de la tratamentele stomatologice

 

18 02      deseuri din unitatile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament

si prevenire a bolilor

18 02 01   obiecte ascutite (cu exceptia 18 02 02)

18 02 02*  deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri

speciale pentru prevenirea infectiilor

18 02 03   deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri

speciale pentru prevenirea infectiilor

18 02 05*  chimicale constand din sau continand substante periculoase

18 02 06   chimicale, altele decat cele specificate la 18 02 05

18 02 07*  medicamente citotoxice si citostatice

18 02 08   medicamente, altele decat cele specificate la 18 02 07

 

19         DESEURI DE LA INSTALATII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STATIILE DE

EPURARE A APELOR UZATE SI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU

APA SI UZ INDUSTRIAL

 

19 01      deseuri de la incinerarea sau piroliza deseurilor

19 01 02   materiale feroase din cenusile de ardere

19 01 05*  turte de filtrare de la epurarea gazelor

19 01 06*  deseuri lichide apoase de la epurarea gazelor si alte deseuri lichide

apoase

19 01 07*  deseuri solide de la epurarea gazelor

19 01 10*  carbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere

19 01 11*  cenusi de ardere si zguri cu continut de substante periculoase

19 01 12   cenusi de ardere si zguri, altele decat cele mentionate la 19 01 11

19 01 13*  cenusi zburatoare cu continut de substante periculoase

19 01 14   cenusi zburatoare, altele decat cele mentionate la 19 01 13

19 01 15*  praf de cazan cu continut de substante periculoase

19 01 16   praf de cazan, altul decat cel mentionat la 19 01 15

19 01 17*  deseuri de piroliza cu continut de substante periculoase

19 01 18   deseuri de piroliza, altele decat cele mentionate la 19 01 17

19 01 19   nisipuri de la paturile fluidizate

19 01 99   alte deseuri nespecificate

 

19 02      deseuri de la tratarea fizico-chimica a deseurilor (inclusiv

decromare, decianurare, neutralizare)

19 02 03   deseuri preamestecate continand numai deseuri nepericuloase

19 02 04*  deseuri preamestecate continand cel putin un deseu periculos

19 02 05*  namoluri de la tratarea fizico-chimica cu continut de substante

periculoase

19 02 06   namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decat cele specificate

la 19 02 05

19 02 07*  ulei si concentrate de la separare

19 02 08*  deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase

19 02 09*  deseuri solide combustibile cu continut de substante periculoase

19 02 10   deseuri combustibile, altele decat cele specificate la 19 02 08 si

19 02 09

19 02 11*  alte deseuri cu continut de substante periculoase

19 02 99   alte deseuri nespecificate

 

19 03      deseuri stabilizate/solidificate*4)

19 03 04*  deseuri incadrate ca periculoase, partial*5) stabilizate

19 03 05   deseuri stabilizate, altele decat cele specificate la 19 03 04

19 03 06*  deseuri incadrate ca periculoase, solidificate

19 03 07   deseuri solidificate, altele decat cele specificate la 19 03 06

 

19 04      deseuri vitrificate si deseuri de la vitrificare

19 04 01   deseuri vitrificate

19 04 02*  cenusa zburatoare sau alte deseuri de la epurarea gazelor de ardere

19 04 03*  faza solida nevitrificata

19 04 04   deseuri lichide apoase de la vitrificarea deseurilor

 

19 05      deseuri de la tratarea aeroba a deseurilor solide

19 05 01   fractiunea necompostata din deseurile municipale si asimilabile

19 05 02   fractiunea necompostata din deseurile animaliere si vegetale

19 05 03   compost fara specificarea provenientei

19 05 99   alte deseuri nespecificate

 

19 06      deseuri de la tratarea anaeroba a deseurilor

19 06 03   faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale

19 06 04   faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale

19 06 05   faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale

19 06 06   faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si

vegetale

19 06 99   alte deseuri nespecificate

 

19 07      levigate din halde

19 07 02*  levigate din depozite de deseuri cu continut de substante periculoase

19 07 03   levigate din depozite de deseuri, altele decat cele specificate la

19 07 02

 

19 08      deseuri nespecificate de la statiile de epurare a apelor reziduale

19 08 01   deseuri retinute pe site

19 08 02   deseuri de la deznisipatoare

19 08 05   namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti

19 08 06*  rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate

19 08 07*  solutii sau namoluri de la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni

19 08 08*  deseuri ale sistemelor cu membrana cu continut de metale grele

19 08 09   amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor

apa/ulei din sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile

19 08 10*  amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor

apa/ulei din alte sectoare decat cel specificat la 19 08 09

19 08 11*  namoluri cu continut de substante periculoase de la epurarea

biologica a apelor reziduale industriale

19 08 12   namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale,

altele decat cele specificate la 19 08 11

19 08 13*  namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte

procedee de epurare a apelor reziduale industriale

19 08 14   namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale

industriale decat cele specificate la 19 08 13

19 08 99   alte deseuri nespecificate

 

19 09      deseuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obtinerea apei

pentru uz industrial

19 09 01   deseuri solide de la filtrarea primara si separarea cu site

19 09 02   namoluri de la limpezirea apei

19 09 03   namoluri de la decarbonatare

19 09 04   carbune activ epuizat

19 09 05   rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate

19 09 06   solutii si namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni

19 09 99   alte deseuri nespecificate

 

19 10      deseuri de la maruntirea deseurilor cu continut de metale

19 10 01   deseuri de fier si otel

19 10 02   deseuri neferoase

19 10 03*  fractii de span usor si praf continand substante periculoase

19 10 04   fractii de span usor si praf, altele decat cele specificate la

19 10 03

19 10 05*  alte fractii cu continut de substante periculoase

19 10 06   alte fractii decat cele specificate la 19 10 05

 

19 11      deseuri de la regenerarea uleiurilor

19 11 01*  argile de filtrare epuizate

19 11 02*  gudroane acide

19 11 03*  deseuri lichide apoase

19 11 04*  deseuri de la spalarea combustibililor cu baze

19 11 05*  namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante

periculoase

19 11 06   namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele

specificate la 19 11 05

19 11 07*  deseuri de la spalarea gazelor de ardere

19 11 99   alte deseuri nespecificate

 

19 12      deseuri de la tratarea mecanica a deseurilor (de ex.: sortare,

maruntire, compactare, granulare) nespecificate in alta pozitie a

catalogului

19 12 01   hartie si carton

19 12 02   metale feroase

19 12 03   metale neferoase

19 12 04   materiale plastice si de cauciuc

19 12 05   sticla

19 12 06*  lemn cu continut de substante periculoase

19 12 07   lemn, altul decat cel specificat la 19 12 06

19 12 08   materiale textile

19 12 09   minerale (de ex.: nisip, pietre)

19 12 10   deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)

19 12 11*  alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea

mecanica a deseurilor cu continut de substante periculoase

19 12 12   alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea

mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11

 

19 13      deseuri de la lucrari de remediere a solului si apelor subterane

19 13 01*  deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante

periculoase

19 13 02   deseuri solide de la remedierea solului, altele decat cele

specificate la 19 13 01

19 13 03*  namoluri de la remedierea solului cu continut de substante

periculoase

19 13 04   namoluri de la remedierea solului, altele decat cele specificate la

19 13 03

19 13 05*  namoluri de la remedierea apelor subterane cu continut de substante

periculoase

19 13 06   namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decat cele

specificate la 19 13 05

19 13 07*  deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor

subterane cu continut de substante periculoase

19 13 08   deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor

subterane, altele decat cele specificate la 19 13 07

 

20         DESEURI MUNICIPALE SI ASIMILABILE DIN COMERT, INDUSTRIE, INSTITUTII,

INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT

 

20 01      fractiuni colectate separat (cu exceptia 15 01)

20 01 01   hartie si carton

20 01 02   sticla

20 01 08   deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine

20 01 10   imbracaminte

20 01 11   textile

20 01 13*  solventi

20 01 14*  acizi

20 01 15*  baze

20 01 17*  substante chimice fotografice

20 01 19*  pesticide

20 01 21*  tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur

20 01 23*  echipamente abandonate cu continut de CFC (clorofluorocarburi)

20 01 25   uleiuri si grasimi comestibile

20 01 26*  uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25

20 01 27*  vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continand substante periculoase

20 01 28   vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decat cele specificate

la 20 01 27

20 01 29*  detergenti cu continut de substante periculoase

20 01 30   detergenti, altii decat cei specificati la 20 01 29

20 01 31*  medicamente citotoxice si citostatice

20 01 32   medicamente, altele decat cele mentionate la 20 01 31

20 01 33*  baterii si acumulatori inclusi in 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 si

baterii si acumulatori nesortati continand aceste baterii

20 01 34   baterii si acumulatori, altele decat cele specificate la 20 01 33

20 01 35*  echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele

specificate la 20 01 21 si 20 01 23 cu continut de componenti

periculosi*6)

20 01 36   echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele

specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35

20 01 37*  lemn cu continut de substante periculoase

20 01 38   lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37

20 01 39   materiale plastice

20 01 40   metale

20 01 41   deseuri de la curatatul cosurilor

20 01 99   alte fractii, nespecificate

 

20 02      deseuri din gradini si parcuri (incluzand deseuri din cimitire)

20 02 01   deseuri biodegradabile

20 02 02   pamant si pietre

20 02 03   alte deseuri nebiodegradabile

 

20 03      alte deseuri municipale

20 03 01   deseuri municipale amestecate

20 03 02   deseuri din piete

20 03 03   deseuri stradale

20 03 04   namoluri din fosele septice

20 03 06   deseuri de la curatarea canalizarii

20 03 07   deseuri voluminoase

20 03 99   deseuri municipale, fara alta specificatie

————

*1) Pentru scopul acestei liste de deseuri PCB se va defini conform Hotararii Guvernului nr. 173/2000

*2) Componentele periculoase de la echipamentele electrice si electronice pot include acumulatorii si bateriile mentionate la 16 06 si marcate ca periculoase; comutatori cu mercur, sticle de la tuburile catodice si alte tipuri de sticle activate

*3) Pentru aceasta pozitie materialele tranzitionale sunt: scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, wolfram, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden si tantal. Aceste metale si compusii lor sunt periculosi daca sunt clasificati ca atare substante periculoase. Aceasta clasificare a substantelor periculoase poate determina in ce masura aceste metale tranzitionale si care dintre compusii lor reprezinta substante periculoase.

*4) Procesele de stabilizare modifica periculozitatea componentelor deseului si astfel transforma un deseu periculos intr-unul nepericulos. Procesele de solidificare schimba numai starea fizica a deseului (de exemplu, din lichid in solid) prin utilizarea de aditivi, fara a schimba proprietatile chimice ale deseului.

*5) Un deseu este considerat partial stabilizat daca dupa procesul de stabilizare, componentii periculosi care nu au fost transformati complet in unii nepericulosi pot fi eliberati in mediu pe termen scurt, mediu si lung.

*6) Componentele periculoase de la echipamentele electrice si electronice pot include acumulatorii si bateriile mentionate la 16 06 si notate ca periculoase; comutatoare cu mercur; sticla de la tuburile catodice sau alta sticla activata.